تبلیغات
دیدبان شیعه- بدعت وشیعیان - نشانه هایی از تحریفها در کتب ابن تیمیه از جمله منهاج السنه توسط خود وهابیت!!!!!

دکتر محمد رشاد سالم در مقدمه کتاب منهاج السنه  ،  در جلد اول متذکر شده است که دو نسخه خطی جدید از کتاب منهاج السنه پیدا شده است که در کتابخانه اوقاف بغداد است ودکتر محمد اسعد طلس در کتاب (کشاف عن مخطوطات خزائن کتب الاوقاف1372/1952در ضمن کتب الفرق وردود ص130 )به آن اشاره نموده است که باعث زیادات ونقصان در تصنیفات منهاج السنه شده است سپس دکتر محمد رشاد سالم ذکر می نماید که نسخه خطی دوم گرچه به هم شبا هتهایی دارند اما قطع پیدا کردن به این که نویسنده هر دو نسخ خطی متعلق به یک نفر باشد سخت است.(مقدمه الجزءالثانی نسختا مکتبه الاوقاف ببغداد ص158منهاج السنه جلد1 طبع اول تحقیق محمد رشاد سالم)


(وهابی ها کنار قبر عبد العزیز؟ توسل به وپادشاه  وهابی ها شرک نیست؟)


این در حالی است که محمد رشاد سالم در جای دیگر از این مقدمه خود در جلد اول اشاره نموده است که از این نسخ خطی در چاپ کتاب منهاج استفاده کرده واگر اضافاتی در کتاب منهاج السنه تحقیق محمد رشاد سالم است به این خاطر بوده است.

اینجا باید این سوال را از محقق کتاب یعنی رشاد سالم پرسید که از کجا یقین حاصل می شود که این نسخ خطی حتما متعلق به ابن تیمیه است بنا بر اینکه خود رشاد سالم متذکر شده که) قطع پیدا کردن به اینکه که نویسنده هر دو نسخ خطی متعلق به یک نفر باشد سخت است) پس چگونه به آنها اعتماد کرده ودر منهاج السنه ابن تیمیه اضافه کرده است.در اینجا باید محققین توجه کافی داشته باشند که نسخ منهاج السنه ابن تیمیه در زیادات ونقصان با هم فرق دارند واین ذهن انسان را به این فکر می برد که چه بسا دیگران مطالبی را برای اغراض گوناگونی مطالبی را اضافه ویا کم کرده باشند که احتیاج به مقاله ای دیگر است ودر این مختصر جای تحقیق آن نیست لذا این قسمت  کار بیشتری را در این مورد طلب می کند.

کتاب منهاج السنه درچاپهای گونگونی در سه جلد وچهار جلد وشش جلد وهشت جلد  در آمده است.کتاب منهاج السنه محمد رشاد سالم در هشت جلد به چاپ رسیده است.

عناوین نام کتاب منهاج السنه هم متفاوت است به طوری که صفدیاز علمای اهل سنت در کتاب خود یعنی(الوافی بالوفیات) نام کتاب منهاج السنه ابن تیمیه را با نام ((رد علی الروافض فی الامه علی ابن مطهر)) ذکر نموده است.همچنین حاجی خلیفه نام کتاب منهاج ابن تیمیه را ((منهاج الاستقامه فی اثبات الامامه)) ذکر کرده ودر کتاب کشف الظنون نام کتاب منهاج ابن تیمیه را ((منهاج الاعتدال فی نقض کلام اهل رفض والاعتزال))عنوان نموده است. این که عناوین متفاوتی را برای یک کتب ذکر کرده اندجای تعجب است چرا که اسم منهاج السنه چرا بر بقیه عناوین غلبه پیدا کرده است. همچنین نقیصه واضافاتی که در نسخ  منهاج السنه همراه با متفاوت بودن عناوین کتاب در منسوب بودن کل کتاب یا بعض یا جزئی از کتاب به ابن تیمیه را در حاله ای از ابهام فرو می برد که نیاز به تحقیق جدی وعمیقی در مورد آن وجود دارد.تاریخ : شنبه 8 اسفند 1394 | 10:02 ب.ظ | نویسنده : عشاق امام موسی کاظم علیه السلام | نظرات

  • paper | فارسی بوک | ماه موزیک